2321064610 6989488898 ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 21 gkolias_themis@yahoo.gr
hero image
 
 
 
 
 
 
ΔΙΠΛΩΜΑ ADR
ΘΕΜΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ | Σχολή Οδηγών Σέρρες

 

Το δίπλωμα ADR είναι απαραίτητο για τους οδηγούς που εκτελούν μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. Η απόκτηση του διπλώματος ADR για τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών προϋποθέτει την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος και την επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις που διενεργούνται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
  Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Οι υποψήφιοι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς.

   
 
  Π1 ΒΑΣΙΚΗ
  Π2 ΒΑΣΙΚΗ + ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ
  Π3 ΒΑΣΙΚΗ + ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ
  Π4 ΒΑΣΙΚΗ + ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ + ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ
  Π5 ΒΑΣΙΚΗ + ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
  Π6 ΒΑΣΙΚΗ + ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ + ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ
  Π7 ΒΑΣΙΚΗ + ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ + ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ
  Π8 ΒΑΣΙΚΗ + ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ + ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ + ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Βασική Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα «Βασική Εκπαίδευση» αποτελείται από το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος και έχει συνολική διάρκεια είκοσι (20) διδακτικών ωρών, οι οποίες κατανέμονται δεκα-οκτώ (18) στο θεωρητικό και δύο (2) στο πρακτικό μέρος.

Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Γενικές απαιτήσεις που διέπουν τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων,
 • Κύριοι τύποι κινδύνου,
 • Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος στον έλεγχο μεταφοράς αποβλήτων,
 • Μέτρα πρόληψης και ασφάλειας κατάλληλα για τους διάφορους τύπους κινδύνου,
 • Ενέργειες που πρέπει να ακολουθούνται μετά από ένα ατύχημα (πρώτες βοήθειες, οδική ασφάλεια, χρήση προστατευτικού εξοπλισμού κτλ),
 • Σήμανση και επισήμανση,
 • Επικόλληση και σήμανση με πινακίδα πορτοκαλί χρώματος,
 • Ενέργειες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων,
 • Σκοπός και μέθοδος λειτουργίας του τεχνικού εξοπλισμού στα οχήματα,
 • Απαγορεύσεις για μικτή φόρτωση στο ίδιο όχημα ή εμπορευματοκιβώτιο,
 • Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και εκφόρτωσης επικίνδυνων εμπορευμάτων,Γενικές πληροφορίες που αφορούν στην αστική ευθύνη,
 • Πληροφορίες για τις διαδικασίες συνδυασμένης μεταφοράς,
 • Διαχείριση και στοίβαγμα συσκευασιών,
 • Περιορισμοί κυκλοφορίας σε σήραγγες και οδηγίες συμπεριφοράς σε σήραγγες (πρόληψη και ασφάλεια, ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλων επειγόντων περιστατικών, κλπ).


 

Στο πρακτικό μέρος της Βασικής Εκπαίδευσης παρουσιάζονται οι βασικές αρχές των πρώτων βοηθειών, οι τρόποι ορθής χρήσης των πυροσβεστήρων και καταπολέμησης της φωτιάς, καθώς επίσης και οι ενέργειες που ακολουθούνται σε περίπτωση απρόοπτου συμβάντος ή ατυχήματος.

 

Μεταφορά σε Δεξαμενές

Το πρόγραμμα «Μεταφορά σε Δεξαμενές» έχει συνολική διάρκεια δώδεκα (12) διδακτικών ωρών.

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Συμπεριφορά οχημάτων στο δρόμο, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων του φορτίου,
 • Ειδικές απαιτήσεις των οχημάτων,
 • Γενικές θεωρητικές γνώσεις των διαφόρων και διαφορετικών συστημάτων πλήρωσης και εκκένωσης,
 • Ειδικές πρόσθετες διατάξεις που ισχύουν για τη χρήση βυτιοφόρων οχημάτων (πιστοποιητικά έγκρισης, σήμανση έγκρισης, επικόλληση και σήμανση με πινακίδα πορτοκαλί χρώματος, κλπ).
Εκρηκτικές Ουσίες

Το πρόγραμμα «Εκρηκτικές Ουσίες» έχει συνολική διάρκεια οκτώ (8) διδακτικών ωρών.

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Ειδικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με εκρηκτικές και πυροτεχνικές ουσίες και είδη,
 • Σήμανση και επισήμανση,
 • Επικόλληση και σήμανση με πινακίδα πορτοκαλί χρώματος,
 • Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν στη μικτή φόρτωση των εκρηκτικών ουσιών.
Ραδιενεργές Ύλες

Το πρόγραμμα «Ραδιενεργές Ύλες» έχει συνολική διάρκεια οκτώ (8) διδακτικών ωρών.

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Ειδικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με ιονίζουσα ακτινοβολία,
 • Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν στη συσκευασία,
 • Διαχείριση, μικτή φόρτωση και στοίβαγμα ραδιενεργού υλικού,
 • Ειδικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στην περίπτωση ατυχήματος που εμπλέκει ραδιενεργά υλικά.
Ανανέωση Διπλώματος

Το πρόγραμμα «Ανανέωση Διπλώματος» έχει συνολική διάρκεια απο 10 έως 17 ώρες και εξαρτάται απο τα εκπαιδευτικά προγράμματα που κατέχει ο οδηγός. 

 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ώρες
ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 3
ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ 2
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ 2

 

Τα πιστοποιητικά ADR ισχύουν για 5 έτη. Όλοι οι οδηγοί καλούνται να ανανεώσουν το πιστοποιητικό τους με δικαίωμα ανανέωσης έως και 1 χρόνο πριν από την λήξη τους χωρίς να κινδυνεύουν να χάσουν ούτε μία ημέρα απο την Ημερομηνία Λήξης που αναγράφεται πάνω στο διπλώματος τους.

Στην περίπτωση που παρέλθει η Ημερομηνία Λήξης τότε το πιστοποιητικό ακυρώνεται και ο οδηγός θα πρέπει να το βγάλει ξανά απο την αρχή χωρίς δικαίωμα παράτασης.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν ερωτήσεις τριών (3) πολλαπλών επιλογών.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων Αρχικής Εκπαίδευσης απαιτείται η συμπλήρωση:

 • Εικοσιμία (21) σωστών απαντήσεων από τις εικοσιπέντε (25) συνολικά ερωτήσεις για το πρόγραμμα «Βασική Εκπαίδευση»
 • Δώδεκα (12) σωστών απαντήσεων από τις δεκαπέντε (15) συνολικά ερωτήσεις για κάθε ένα από τα προγράμματα «Μεταφορά σε Δεξαμενές», «Εκρηκτικές Ουσίες» και «Ραδιενεργές Ύλες».

Επίσης, μετά την έκδοση του διπλώματος ADR, ο οδηγός μπορεί να το επεκτείνει σε οποιαδήποτε κατηγορία επιθυμεί, παρακολουθώντας το αντίστοιχο πρόγραμμα εκπαίδευσης και συμμετέχοντας επιτυχώς στις αντίστοιχες γραπτές εξετάσεις.

Οι εξετάσεις της πρώτης κατηγορίας «Βασική Εκπαίδευση» είναι υποχρεωτικές. Εφόσον ο υποψήφιος οδηγός επιτύχει στις εξετάσεις της κατηγορίας «Βασική Εκπαίδευση», μπορεί να συμμετέχει στις εξετάσεις για οποιαδήποτε από τις άλλες κατηγορίες επιθυμεί, με την προϋπόθεση να έχει παρακολουθήσει το αντίστοιχο πρόγραμμα εκπαίδευσης. 

Οι εξετάσεις των Ανανεωτικών Προγραμμάτων, για οποιοδήποτε συνδυασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή για οποιαδήποτε κατηγορία διπλώματος ADR, περιλαμβάνουν συνολικά δεκαπέντε (15) ερωτήσεις από τις οποίες πρέπει να απαντήσουν σωστά στις δώδεκα (12), για να ανανεώσουν το δίπλωμά τους.

 
   
 

 


 

Εξετάσεις και Έκδοση Διπλώματος

Μετά την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων οι υποψήφιοι καλούνται να δώσουν Εξετάσεις στη Διεύθυνση Μεταφορών και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους, εκδίδεται από τη Διεύθυνση Μεταφορών το αντίστοιχο δίπλωμα ADR του οδηγού.


ΜΗΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023: Τρίτη 4 Απριλίου
ΙΟΥΝΙΟΣ 2023: Πέμπτη 15 Ιουνίου
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: Τρίτη 21 Νοεμβρίου


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

Επικίνδυνα Εμπορεύματα

Η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων διέπεται από ένα σύνθετο νομοθετικό πλαίσιο με εξειδικευμένες τεχνικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για όλους τους εμπλεκόμενους στην εφαρμογή του (αρμόδιες αρχές: διεύθυνση Τροχαίας, διεύθυνση Μεταφορών, ιδιώτες: ιδιοκτήτες και οδηγοί οχημάτων). Επικίνδυνα εμπορεύματα χαρακτηρίζονται οι ουσίες εκείνες που μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη μεταφορά τους. Τα επικίνδυνα εμπορεύματα ομαδοποιούνται σε κλάσεις. Τα είδη των εμπορευμάτων που ανήκουν σε κάθε κλάση παρουσιάζονται στη συνέχεια. 


 

 
 
 
 
   
  Κλάσεις ADR και ουσίες
 
 
Κλάση 1: Εκρηκτικές ύλες και είδη

Βαμβακοπυρίτιδα, φυσίγγια κυνηγιού, σπίρτα, βεγγαλικά, καπνογόνες ύλες,πυροτεχνικά είδη και παιχνίδια, στρογγυλά βαρελότα, εμπρηστικές βόμβες, βεγγαλικά, καπνογόνες ύλες κλπ

 

Κλάση 2: Αέρια

Άζωτο, αργό, οξυγόνο, υδρογόνο, μεθάνιο, φθόριο, φυσικό αέριο, αμμωνία, χλώριο, βουτάνιο, προπάνιο, αιθάνιο, υδροχλώριο, διοξείδιο και άνθρακα κλπ.

Κλάση 3: Εύφλεκτα υγρά

Βενζίνη, πετρέλαια, ορυκτά έλαια, προϊόντα συμπυκνώσεως φυσικού αερίου, υδατάνθρακες, αλκοόλες, αιθέρες, αλδεϋδες, κετόνες, αστέρες, νιτρίλια, διθειούχος άνθρακας, παρασιτοκτόνα, υδρογονάνθρακες κλπ.
Κλάση 4.1: Εύφλεκτα στερεά

Σανός, άχυρο, βαμβάκι, ξυλάνθρακας, πριονίδι, ροκανίδια, άχρηστα χαρτιά, φελλός σε σκόνη ή σε κόκκους, θείο, κυτταροειδή, λιγνίτης, κωκ, γαιάνθρακας, καουτσούκ κλπ

 

Κλάση 4.2: Ύλες υποκείμενες σε αυτόματο ή αυτογενή ανάφλεξη

Λευκός και κίτρινος φώσφορος, ρητίνες, ρητινέλαιο, κατάλοιπα πετρελαίου κλπ

 

Κλάση 4.3: Ύλες που εκλύουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό

Ασβέστιο, ανθρακασβέστιο, κάλιο, νάτριο, τριφθοριούχο βόριο κλπ

 

Κλάση 5.1: Οξειδωτικές ύλες

Υπερχλωρικό οξύ, νιτρικό αμμώνιο, λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου κλπ

 

Κλάση 5.2: Οργανικά υπεροξείδια

Υπεροξείδιο διτριτοταγούς βουτυλίου κλπ

 

Κλάση 6.1: Τοξικές ύλες

Υδροκυανικό οξύ, ενώσεις: αρσενικού, υδραργύρου, αντιμονίου, βαρίου, καδμίου, μολύβδου κλπ

 

Κλάση 6.2: Μολυσματικές ύλες

Κοπριά, νωπά κόκαλα, εντόσθια, αδένες, περιττώματα, άλλες ύλες ζώων, κλπ

 

Κλάση 7: Ραδιενεργές ύλες

Νοσοκομειακά απόβλητα κλπ

 

Κλάση 8: Διαβρωτικές ύλες

Θειικό οξύ, νιτρικά οξέα, διαλύματα υδροχλωρικού οξέος, διάλυμα καυστικής σόδας, διάλυμα καυστικής ποτάσας, διαλύματα υποχλωριώδους οξέος, βρώμιο, συσσωρευτές γεμιζόμενοι με αλκαλικά διαλύματα κλπ.

 

Κλάση 9: Διάφορες επικίνδυνες ύλες

Αμίαντος, κλοφέν κλπ

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 


Σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, τα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να φέρουν κατάλληλη επισήμανση και να διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα μεταφοράς, τα οποία περιλαμβάνουν το έγγραφο μεταφοράς, το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης του οδηγού (δίπλωμα ADR), το πιστοποιητικό εγκρίσεως ADR του οχήματος (όπου απαιτείται) και τις γραπτές οδηγίες αντιμετώπισης ατυχήματος.

Οι αρμόδιες αρχές εκτελούν δειγματοληπτικούς ελέγχους για την επιβεβαίωση της τήρησης των απαιτήσεων για τη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων. Οι κυρώσεις για τους οδηγούς που δεν κατέχουν δίπλωμα ADR περιλαμβάνουν χρηματικό πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ (€150,00) και αφαίρεση διπλώματος για δέκα (10) ημέρες, ενώ για τους ιδιοκτήτες των οχημάτων που χρησιμοποιούν οδηγούς οι οποίοι δεν κατέχουν δίπλωμα ADR περιλαμβάνουν χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται μέχρι τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000,00).
 

 
 
 
 

 


ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΜΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

Για την μεγαλύτερη επιτυχία η επιλογή της σχολής μας είναι μονόδρομος! 

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας ή επισκεφθείτε την σχολή οδηγών ΓΚΟΛΙΑΣ στις Σέρρες.

Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε.